1. 2.

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းတြင္ ကခ်င္တပ္မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ


ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းတြင္ 
ကခ်င္တပ္မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
မွတ္တမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁၉၄၈ခုႏွစ္ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ေသာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အမွန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ရွိေနၿပီးသားျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာအုပ္စုမ်ားမွာ
(၁)ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ။
(၂) ရဲေဘာ္ျဖဴ။
(၃) အလံနီ။
(၄) ေက အန္န္ဒီအို။
(၅) အမ္မ္အန္န္ဒီအို မ်ား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာသည္။

၎တို႔အထဲမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔သည္ ဖဆပလကိုမေက်နပ္(ထိုင္ခုံလုၾကသည္)၊
ထို႔ေၾကာင့္ ဦးစြာေတာခိုၾကသည္။
ဖဆပလ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ၾကသည္။
ဂ်ပန္ေခတ္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးမရခင္ အဂၤလိပ္အစိုးရ က
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စစ္တပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္ကိုကာကြယ္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႔စည္းထားသည္။
ဗမာအမ်ိဳးသား သတ္သတ္ျဖင့္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(Burma Rifle) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္(၁) တပ္ရင္း(၃) (၄) (၅) (၆)တို႔ျဖစ္သည္။

ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၂) (2nd-Burma Rifle)သည္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းဟုေခၚေသာ္လည္း ၎တပ္ ထဲတြင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္မ်ားသာရွိ၍ ဗမာအမ်ိဳးသားမ်ား လုံး၀မပါ၀င္ေခ်။ ၎တပ္ရင္းသည္ ကုလားျပည္ (India)သို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေရာက္သြားေသာတပ္ျဖစ္သည္။


General Wingate

(Chin dit force)ျခေသၤ့တပ္ဟုေခၚေသာ (General Wingate)၏ တပ္ျဖစ္သည္။
ထိုတပ္ထဲတြင္ အဂၤလိပ္စစ္သား၊ ေဂၚရခါးစစ္သား၊အာဖရိကန္စစ္သားမ်ားလည္း ေရာေႏွာပါ၀င္ေသးသည္။ (2nd-Burma Rifle)တပ္၏တာ၀န္မွာ (General Wingate)၏ တပ္မ်ားကိုလမ္းျပရန္၊ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
လူမ်ိဳးစုမ်ားကိုလည္း ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(Karen Rifle) (၁) (၂) (၃)၊ ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (Kachin Rifel) (၁) (၂) (၃)၊ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (Chin Rifel) (၁) (၂) (Chin Hill Battalion) ဆိုကာ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ထို႔ေနာက္ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္မ်ား ေတာခိုသည္။
ထိုတပ္ ရင္းမ်ားမွာ (1st-Burma Rifle) (2nd-Burma Rifle) (3rd-Burma Rifle) အခ့်ိဳ(UMPGT) တပ္၊ အျခား
တပ္မ်ား အနည္းငယ္ပါ၀င္သည္။
(4th-Burma Rifle)ေန၀င္းကိုင္ေသာတပ္သည္ ေတာခုိျခင္းမရွိ။
၎တို႔ေတာခိုရန္ ပထမ စည္းေ၀းေသာအခါ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမည္ကယ့္
သို႔ စိတ္ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို မသိရပါ။ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ ေတာခိုရန္ျပႆနာကို ဗိုလ္ေန၀င္းအားလုံးသိသည္။
သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကို အသိမေပးပါ။
ေတာခိုသြားသည့္တပ္မ်ားကို တိုက္ရန္အတြက္ နယ္ေျမခြဲၿပီးစစ္ဆင္ေရးလုပ္ေတာ့သည္။

(2nd-Kachin Rifle)ႏွင့္(2nd-Karen Rifle)တပ္မ်ား ျပည္ၿမိ့ဳနယ္ကိုတာ၀န္ေပးသည္။
(2nd-Kachin Rifle)မဂၤလာဒုံမွ သာယာ၀တီသို႔၊(2nd-Karen Rifle)မိတၳီလာမွေရနံေခ်ာင္း၊ ေအာင္လံ ျပည္ၿမိ့ဳ
သို႔ ဦးတည္တိုက္ခိုင္းသည္။
ထိုးစစ္ကို (2nd-Kachin Rifle)ႏွင့္(2nd-Karen Rifle)တပ္မ်ားညွပ္ၿပီးျပည္ၿမိ့ဳကို ကြန္ျမဴနစ္လက္မွ သိမ္းယူရန္
ျဖစ္သည္။

(1st-Kachin Rifle)သည္ ပ်ဥ္းမနား၊တပ္ကုန္း၊ ရမည္းသင္း၊ ကန္သာနယ္ေျမမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္သည္။ (3rd-Karen Rifle)စစ္ကိုင္းနယ္၊(1st-Karen Rifle)သည္ ေတာင္ငူနယ္၊(2nd-Burma Rifle)သည္ ေညာင္ေလး
ပင္ နယ္ေျမ၊ (2nd-Chin Rifle)သည္ ပဲခူးနယ္ေျမ၊ (1st-Chin Rifle) သည္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳလုံၿခံဳေရး ယူထားသည္။

မွတ္ခ်က္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာတပ္မ်ား ၿမ့ိဳလုံၿခံဳေရးျဖစ္သည္။

ေတာခုိ၍ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာတပ္ရင္း (၆)မွ တပ္သားမ်ား ပဲခူးခရိုင္တြင္ လႈပ္ရွားမႈအနည္းငယ္ေပးသည္။

(1st-Kachin Rifle)သည္ ပ်ဥ္းမနားနယ္ေျမကို တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ေမၿမိ့ဳ ပ်ဥ္းမနား သာ၀တၳိ သို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းလာၿပီး သာ၀တၳိတြင္ေရွ႕တန္းရုံးစိုက္လ်က္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ထိုးစစ္ဆင္ေလေတာ့သည္။
၎ထိုးစစ္တြင္(C-coy, D-coy)မ်ားကိုအသုံးခ်သည္။
ထိုတပ္ခြဲႏွစ္ခြဲကို တပ္ခြဲမွဴး ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္း အၿမဲတမ္းတာ၀န္ယူသည္၊ ေနာက္ပိုင္းလုံၿခံဳေရးကို(A-coy)က တာ၀န္ယူသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ သိသိသာသာနည္းသြားသည္၊နယ္ေျမအမ်ားစုကို ထိန္းထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ေတာင္တြင္းႀကီးနယ္ေျမ၌ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနေသး၍ ထိုေနရာသို႔(D-coy)ကိုတာ၀န္ေပးသည္။

ေတာင္ညိဳ၊ ဟင္းကုန္း ကို (c-coy)မွ တာ၀န္ယူတိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ဇႏၷ၀ါရီလကုန္ခါနီး(ရက္အတိအက် မမွတ္မိေတာ့)တပ္ရင္းမွစာတေစာင္(C, D-coy)တပ္ခြဲမွဴးထံေရာက္လာသည္။
၎စာထဲတြင္  ကရင္သူပုန္ထၿပီ ဤစာရရွိပါက ခ်က္ျခင္းတပ္ရင္းသို႔ျပန္လာရန္ ဟု ပါရွိပါသည္၊
ထိုစာေၾကာင့္တပ္ေခါက္လာၿပီး သာ၀တၳိသို႔ျပန္စုရုံးၾကသည္။
တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္သို႔ျပန္ေရာက္ၿပီး ၂ရက္နားၿပီးေသာအခါ တပ္ဗိုလ္မ်ားစည္းေ၀းၾကသည္။

တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ႀကီး ေဇာ္ေဂါင္က ေျပာၾကားသည္မွာ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလခစားသည့္အတြက္ ကရင္ကိုတိုက္ရမည္၊ သို႔ေသာ္ၾကည့္တိုက္ရမည္ ဟုေျပာသည္၊ အျခားဗိုလ္ေတြဘာမွ်မေျပာၾက။
ဗိုလ္ေဇာ္တူး (D-coy)က ေျမြကယ့္သို႔ဥာဏ္ရွိၿပီး ခ်ိဳး(ဂ်ိဳး)ကယ့္သို႔လိမၼာရမည္ ဟုေျပာေသာအခါလူတိုင္း၀ိုင္း
ရယ္(ရီ)ၾကသည္

ညေနပိုင္း(Mess)တြင္တပ္ဗိုလ္မ်ားအနားယူေသာအခန္း၌ ဘီယာ၊ရမ္ ေသာက္ရင္း အခ့်ိဳက ဗမာအစိုးရ မ
ေကာင္းေၾကာင္းေျပာၾကေသာအခါ ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ တပ္ရင္းမွဴးတို႔အျငင္းအခုံျဖစ္ေလသည္၊
ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆုိင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ယခုလက္ရွိကြန္ျမဴနစ္ကို တိုက္၍မၿပီးခင္ ကရင္ကိုျပန္တိုက္ရမည္ျဖစ္
၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တပ္အကူအညီဘယ္က ရမည္နည္း။
အဓိပၸါယ္သည္ အစိုးရမေကာင္းသျဖင့္ လူတိုင္းမေၾကမနပ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ၾကသည္ကို ဆိုလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ တပ္ရင္းမွဴးက ေဟ့ ေနာ္ဆိုင္း ခင္ဗ်ားမလုပ္ခ်င္လ်င္ ထြက္ပါ ဟုဆိုေသာအခါ ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္းက ထြက္ဘို႔ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး ဟုျပန္ေျပာေလသည္၊ ညစာစားၿပီးေနာက္ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီးစကားေျပာၾကသည္၊
ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္းကို ေထာက္ခံေသာသူမ်ားသည္။

ေရတာရွည္၊ ေတာင္ငူဘက္သို႔ခ်ီတက္ရန္ အစီအစဥ္လုပ္ၾကေလသည္။


ဆက္လက္ေရးသားေဖၚျပေပးသြားပါမည္။

(မင္းစိုးစံ)
အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး

ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးျခင္း

အခု သမုိင္းေၾကာင္းကို စာအုပ္ထဲကေန ေရးသားကူးယူၿပီး နည္းနည္းခ်င္း တင္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။
မူရင္းအတိုင္း ၏ သည္ မေရြ႕ေရးသားတင္ျပထားတာပါ။
စာအုပ္ကေလးက ငယ္သေလာက္ စာလုံးေလးေတြက အေတာ္ေလးကို ေသးငယ္လြန္းလွပါတယ္။
(က်ဳပ္ရဲ့ အျမင္အာရုဏ္အေနနဲ႔)။

ဒါေၾကာင့္အေတာ္ႀကီးကို စာလုံး အမွားအယြင္းမရွိရေလေအာင္အာရုဏ္စိုက္ၿပီး ကူးယူရပါတယ္။
(က်ဳပ္ရဲ့ အသက္အရြယ္အရ)။

ဒီေတာ့ကာ သည္းခံၿပီးေတာ့ ေစာင့္ဆိုင္းဖတ္ရႈေစလိုပါတယ္။
တဆင့္ ကူးယူၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းၾကေစလိုပါတယ္။
သို႔ေသာ္ တဆင့္ကူးယူေဖၚျပေပးမယ္ဆိုလ်င္ မူရင္းေရးသားတဲ့ ဖူ႔တာမိက္ဘေလာ့ဂ္ လိပ္စာေလး
ကိုပါ ပူးတြဲေဖၚျပေပးေစလိုပါတယ္။
ေရးသားေဖၚျပလိုတဲ့က်ဳပ္ရဲ့စိတ္ကို အင္အားျဖည့္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။

၀ါသနာတူသူ ဘေလာ့ဂါအားလုံးကို ေလးစားပါတယ္။

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Copy from http://phutarmite.blogspot.com/2012/06/blog-post_21.html

လု္ယါ့ခ၀့္အွ္ဍၚ...

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းတြင္ ကခ်င္တပ္မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းတြင္ 

ကခ်င္တပ္မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ 

မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သမိုင္းမွတ္တမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ဤသမိုင္းမွတ္တမ္း ကရင္ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းတြင္ ကခ်င္တပ္မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာ အုပ္ငယ္ကို ေရးသားျပဳစုေပးသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘန္လင္ေဇာ္တူးအား ရပ္ေ၀းကခ်င္လူငယ္အသင္း(Kachin Youth Association Abroad) မွ အထူးေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း ဦးစြာမွတ္ေက်ာက္တင္အပ္ပါသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးသမိုင္းေၾကာင္းသာမကပဲ အမိ်ဳး သားေရးသမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးသမိုင္းေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းေၾကာင္းေတြမွာ မည္သို႔နီးစပ္မႈ ရွိခဲ့သည္ကို ျဖစ္ၿပီးခဲ့ေသာတကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြအရ သိရွိႏိုင္သည္။

ေနာင္လာေနာက္သား မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ားသိရွိထားပါက အက်ိဳးရွိမည္၊ အဖိုးတန္မည္ဟူေသာ မြန္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤသမုိင္းမွတ္တမ္းကို ရပ္ေ၀းကခ်င္လူငယ္အသင္း(KYAA)မွ တာ၀န္ယူၿပီး ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ပါ သည္။


အမႈေဆာင္မ်ား
ရပ္ေ၀းကခ်င္လူငယ္အသင္း
(1993 October)

မွတ္တမ္းေရးသားျပဳစုသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘန္လင္ေဇာ္တူး၏ 

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း 

ကၽြန္ေတာ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္တူးသည္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ ဘန္လင္ေက်းရြာတြင္ေမြးဖြါးခဲ့သည္။

အသက္ ၈ႏွစ္အရြယ္ တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလးႏွင့္အေဒၚအိမ္၌ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
အသက္ ၉ႏွစ္အရြယ္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ စိန္လုံကဘားၿမ့ိဳရွိ အစိုးရေက်ာင္းတြင္ စတင္ပညာသင္ၾကားရာ ေက်ာင္းတက္
ေနစဥ္အတြင္းဖ်ားသျဖင့္ မိဘေနရပ္ဘန္လင္ေက်း ရြသို႔ျပန္ၿပီး၊ အသက္ ၁၁ႏွစ္မွ ေက်ာင္းျပန္ဆက္တက္သည္။
စိန္လုံကဘားေက်ာင္းမွ နမ့္ခမ္းၿမိ့ဳ ခရစ္ယာန္သာ သနာျပဳေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ၾကားသည္။
ထိုသို႔ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ၁၉၄၂ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိ ယ ကမၻာစစ္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးပိတ္၍ ပညာ ဆက္လက္မသင္ၾကားႏိုင္ေတာ့ပါ။

၁၉၄၂ခုႏွစ္ မတ္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာင္ရွိ ပုလိပ္တပ္သို႔၀င္၍ ပုလိပ္၀င္လုပ္သည္။
ထိုအခ်ိန္က တလလွ်င္ ၂၄ရူပီး လစာရသည္။
၁၉၄၂ခုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ဗန္းေမာ္ၿမိ့ဳကို၀င္ေရာက္သိမ္း ပိုက္သည္။
ၿဗိတိသွ်အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားပ်က္ျပားသြားၿပီျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္လည္းပုလိပ္မလုပ္ေတာ့ပဲကၽြန္ေတာ့္ဦးေလး
ႏွင့္ အေဒၚအိမ္ျပန္ေနသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ စတင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကိုေတာ္လွန္ရန္အတြက္ ၿဗိတိသွ်တပ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေနာင္ ကေထာက္လွမ္းေရးအ ရာရွိအျဖစ္တာ၀န္ယူၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာဂၽြန္း က အိၿႏၵိယျပည္မွေလ ယာဥ္ျဖင့္အေလာဘြမ္ေတာထဲ ေလထီးျဖင့္ခုန္ခ်ကာ ၀ိုင္ယာလက္စက္ျဖင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတင္းယူ သတင္းပို႔ တာ၀န္ယူသည္။ 
ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေနာင္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ဂၽြန္းတို႔သည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတပ္မွ ကခ်င္အမ်ိုးသားတပ္မွဴးမ်ားျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္အား ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေနာင္ က ဗန္းေမာ္ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ကူလီေခါင္းလုပ္ခိုင္း၍ ဂ်ပန္မ်ား၏လႈပ္ရွား မႈကို ေထာက္လွမ္းခိုင္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေလယာဥ္ကြင္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာအလုပ္သ နားမ်ား စုစည္းေခၚယူရင္း ဗိုလ္ မွဴးႀကီးခြန္ေနာင္ထံ ပုံမွန္သတင္းပို႔ခဲ့သည္။

ေနာက္မ်ားမၾကာမွီ ဂ်ပန္မ်ားရု့းစိုက္ရာ ဗန္းေမာ္ၿမိ့ဳႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းအား ၿဗိတိသွ်ေလတပ္မွ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေနာင္ႏွင့္အတူ စိန္လုံကဘားသို႔ထြက္ေျပးသည္။
ထိုအခ်ိန္ ဗိုလ္မွဴးေဇာဂၽြန္းလႊတ္လိုက္ေသာ တရုတ္တပ္မွတရုတ္မ်ားႏွင့္လိုက္ပါသြားသည္။
၎တရုတ္တပ္မ်ားျဖတ္သန္းခဲ့ေသာရြာမ်ားတြင္ တရုတ္ တပ္မ်ား ဓါးျပတိုက္သျဖင့္ ရြာသားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွစ္ဦးအားဖမ္းဆီးရန္ ဂ်ပန္ကိုတိုင္သည္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေနာင္၏ သားသမီးမ်ားကို ဒုကၡမေပးပါ။
ေနာက္ပိုင္းျဗိတသွ်တပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ၿဗိတိသွ်တပ္သို႔၀င္၍ ဖက္ဆစ္ဂ် ပန္မ်ားကိုေတာ္လွန္ရန္ စစ္မႈထမ္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ၿဗိတိသွ်တပ္တြင္ စစ္မႈထမ္းေနစဥ္အတြင္း ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ ၀ါးေရွာင္၊ ေဂြထူေဒသမ်ားတြင္တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ေနစဥ္ ဖ်ားသျဖင့္ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ အိၿႏၵိယျပည္နယ္ အာသံ(Assam) သို႔ေဆးကုရန္ ေလယာဥ္ျဖင့္ပို႔ လိုက္သည္။
အာသံစစ္ေဆးရုံ၌ တလၾကာ ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ ၁လ နားခြင့္ေပးသည္။
ထို႔ေနာက္ အိၿႏၵိယျပည္ ဥတရာပရာဒက္ျပည္နယ္ရွိ (Deharadun) ၿမိ့ဳသို႔ ကၽြန္ေတာ့္အား စစ္သင္တန္းယူရန္ပို႔ လိုက္သည္။
စစ္သင္တန္းၿပီးသည့္ေနာက္ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ ဟူရွာၿမိ့ဳတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီး ဆုံးသြားသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ သေဘၤာျဖင့္ျပန္လာခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ မိခင္တပ္ရင္းမွာ (2nd-Burma Rifle)ျဖစ္သည္။

စစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း (1st-Kachin Rifle)သို႔ေျပာင္းၿပီး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကိုတိုက္ရင္း ဖဆပလ ေခတ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနာ္ဆိုင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကခ်င္တပ္ႏွင့္ ကရင္တပ္မ်ားပူး
ေပါင္းေသာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဖဆပလ အစိုးရကိုေတာ္လွန္ရင္း ယခုတိုင္ ကရင္နယ္ေျမတြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

 ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘန္လင္ေဇာ္တူး 

(ဤတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘန္လင္ေဇာ္တူး၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းၿပီး၏)

ရွာေဖြေရးသား ေဖၚထုတ္သူ

မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)

 ဆက္လက္ေရးသားေဖၚျပသြားပါမည္။

Copy from http://phutarmite.blogspot.com/2012/06/blog-post_5399.html

လု္ယါ့ခ၀့္အွ္ဍၚ...

ဖူ႔တာမိက္ အု္ဆု္အဲ

အွ္ဆံင္းလာၟဆၚကို၀္ၟဟွာေဍ

ယု္လု္ေက၀္လိက္႓း အု္ခါ့ဖါယိက္ယုဂ္ေဆ၀္ၟ အု္ယို၀္ဏွ္ဍ၀္ မြဲါယု္ေက၀္လိက္ အု္ခါ့အွ္ပု္သၚေအး အု္ေခါဟ္စံင္ ဏု္သီးဏးေသွ္ေဖွ္လာၟယု္ ကို၀္ဟွာေဍ႓ွ္။
အု္ဖင့္လး ဆု္ဟွင္မိုင့္ လု္ခါ့ယို၀္ ယု္ေလ၀္အင္းဖံင္းေဏ၀္လု္ ဖူ႔တာမိက္ အု္ဆု္လင္ၟဏွ္ေဆ၀္လွ္။
ပု္ဆိုဒ္ေဖါဟ္လု္ဖး ေ႓့သို၀္ မု္ဏင္းဆိုင့္ထါင္ ပု္ထူၟရႈ႕ပု္မုင္ၟ႓်ာ မု္ေသွ္သို၀္အု္ဟွင္ၟ ဏု္ ယု္ အု္ ပု္ လုက္ဆိင့္ အု္တင္အွ္ေ၀့ေဆ၀္လွ္။
ဆံင့္ဏးယွံင္႓းလာၟဆၚ။


ယွဴးခႜိင္း႓ွ္ယ၀့္ က်ာ္ႀသီ့ထင္းထ၀့္လာၟေ၀့ ကို၀္ၟဟွာေဍဆၚ။
ဖူ႔တာမိက္ေဟွး ဆု္ဂုဏ္ေဍါဟ္မာၟလွ္။

ဖ၀့္ေက၀္ေက၀္

လု္ယါ့ခ၀့္အွ္ဍၚ...

ဆု္အဲထါေခါဟ္

အွ္ဆံင္းလာၟဆၚကို၀္ၟဟွာေဍ
ဆံင့္ဏးေယါ၀္ၟဖိုင္ယွံင္႓းလာၟ ထါေခါဟ္လု္ပုဂ္ယို၀္ဆၚ
စၚဂုဏ္စၚတာ႓း ဆု္ေက၀္ယိုင္ယွံင္ထါေခါဟ္ေဍ ဆု္ပါထၞဴ႕လင္ဆါၟသီး ကို၀္ၟဟွာေဍလွ္ဆၚ


နာန္ၟက၀္ေက၀္ဖ၀့္

လု္ယါ့ခ၀့္အွ္ဍၚ...

ထါေခါဟ္ဖႜဳံ

သုဲး၀၀္လာၟဆၚကို၀္ၟဟွာေဍ

အု္ယို၀္ဏွ္ မဲြါေ၀့ ထာေခါဟ္ဖႜဳံလု္ပုဂ္ေဆ၀္ၟလွ္ လာၟဏင့္ မြဲါပ၀့္ေက၀္လဲ မဲြါပ၀့္ယိုင္လဲ ဏွ္ ေသွ္ယါ့ကဲလိုင္ေအး လာၟဏင့္႓ို၀္ ဆု္သာယူၟေဍဆု္လံင့္ကံင္ အု္ဖင့္ေခါဟ္ ထုင္ၟတင္လု္႓းလိုင္႓း အု္ေခါဟ္စံင္ ဆု္ယိုင္ယွံင္လင္ဆု္လ္ုဟွာ ယိုင္ယွံင္ေဖွ္ေ၀့ ေဆ၀္ၟလွ္။


ဆံင့္ဏးယွံင္ေယါ၀္ၟ႓းလာၟကို၀္ၟဟွာေဍဆၚ။နာန္ၟက၀္ေက၀္ဖ၀့္

လု္ယါ့ခ၀့္အွ္ဍၚ...

ထါေခါဟ္သါင့္

ထါေခါဟ္သါင့္လ္ုပုဂ္ယို၀္ ဆံင္းဏးမုက္အု္ေခါဟ္စံင္ ယု္ခႜိဳ၀္လင္႓းေဆ၀္ၟလွ္ဆၚ။


ဆံင္းဏးယွံင္႓းလါၟကို၀္ၟဟွာေဍ


ဆံင့္ဏးယွံင္ ထါခါဟ္ေမါ၀္ၟေဍါဟ္မာန္ထ၀့္ အၥာၾဆာ့သီးကို၀္ၟဟွာေဍ က်ာ္ႀသီ့ထင္းထ၀့္လာၟေ၀့ဆၚ။

သုဲး၀၀္လာၟဆၚ
နာန္ၟက၀္ေက၀္ဖ၀့္

လု္ယါ့ခ၀့္အွ္ဍၚ...

ဆု္႓ီးသို၀္

ယွဴးမုက္လာၟဆၚကို၀္ၟဟွာေဍ

အု္ယို၀္လု္႓ႜင္ယို၀္ဏွ္ ယု္အင္းထုင့္ေဏ၀္ၟ လု္ဆ္ု႓ီးသို၀္ခ၀့္(Trash) အ္ုဏါင္ စီဍီလု္႓ိင္းယို၀္ ေဟွ၀္ပု္သၚလိုင္ေအး အု္ေခါဟ္စံင္ ဆာၟမဲြါ အု္ေဏ၀္ၟဏွ္ ယု္ထုဂ္ထင္း႓းေဆ၀္ၟ႓ွ္။

ပု္ဖႜဳံဆိုဒ္မူးလု္ဟွာ ေဏ၀္ၟ႓းေ၀့ ဆု္ကွ္လးေယွဟ္(Scholarship) မု္ထင္းစံင္မံင္ဘာၟ(collage) အု္ဟွင္ၟေဏ၀္ၟေ၀့ အု္ဏိ္င္းလု္ဆီ့
ဆ္ုမာ႓ို၀္မာဆိုင္ေဆ၀္ၟလွ္။

အု္ေခါဟ္စံင္ ေ႓့သို၀္ ဆိုဒ္ဆို၀္သင့္ ေဖါဟ္ဍီၿပီး လု္ဖး မာၟေဏ၀္ၟအု္ဍံင္မု္ေသွ္သို၀္အု္ဟွင္ၟ ယု္ထုဂ္ထင္း႓းေဆ၀္ၟလွ္။
ယု္ဍးေဏ၀္ၟ ဆု္လ္ု႓ိင္းယို၀္ လု္ ဆု္ခံင္ေ႓၀့္ဖိုင္သာ လု္ယာလိုင့္(Su Kunvit  soi 101) ဆု္႓ီးသို၀္ခ၀့္ အု္ဏါင္ဃွံင္ ဏွ္ေဆ၀္ၟလွ္။
ေယာ၀္ၟဖိုင္ယွံင္႓းလာၟကို၀္ၟဟွာေဍဆၚ။သုဲး၀၀္လာၟဆၚ။
နာန္ၟက၀္ေက၀္ဖ၀့္

လု္ယါ့ခ၀့္အွ္ဍၚ...