1. 2.

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းတြင္ ကခ်င္တပ္မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ


ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းတြင္ 
ကခ်င္တပ္မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
မွတ္တမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁၉၄၈ခုႏွစ္ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ေသာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အမွန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ရွိေနၿပီးသားျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာအုပ္စုမ်ားမွာ
(၁)ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ။
(၂) ရဲေဘာ္ျဖဴ။
(၃) အလံနီ။
(၄) ေက အန္န္ဒီအို။
(၅) အမ္မ္အန္န္ဒီအို မ်ား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာသည္။

၎တို႔အထဲမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔သည္ ဖဆပလကိုမေက်နပ္(ထိုင္ခုံလုၾကသည္)၊
ထို႔ေၾကာင့္ ဦးစြာေတာခိုၾကသည္။
ဖဆပလ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ၾကသည္။
ဂ်ပန္ေခတ္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးမရခင္ အဂၤလိပ္အစိုးရ က
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စစ္တပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္ကိုကာကြယ္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႔စည္းထားသည္။
ဗမာအမ်ိဳးသား သတ္သတ္ျဖင့္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(Burma Rifle) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္(၁) တပ္ရင္း(၃) (၄) (၅) (၆)တို႔ျဖစ္သည္။

ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၂) (2nd-Burma Rifle)သည္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းဟုေခၚေသာ္လည္း ၎တပ္ ထဲတြင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္မ်ားသာရွိ၍ ဗမာအမ်ိဳးသားမ်ား လုံး၀မပါ၀င္ေခ်။ ၎တပ္ရင္းသည္ ကုလားျပည္ (India)သို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေရာက္သြားေသာတပ္ျဖစ္သည္။


General Wingate

(Chin dit force)ျခေသၤ့တပ္ဟုေခၚေသာ (General Wingate)၏ တပ္ျဖစ္သည္။
ထိုတပ္ထဲတြင္ အဂၤလိပ္စစ္သား၊ ေဂၚရခါးစစ္သား၊အာဖရိကန္စစ္သားမ်ားလည္း ေရာေႏွာပါ၀င္ေသးသည္။ (2nd-Burma Rifle)တပ္၏တာ၀န္မွာ (General Wingate)၏ တပ္မ်ားကိုလမ္းျပရန္၊ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
လူမ်ိဳးစုမ်ားကိုလည္း ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(Karen Rifle) (၁) (၂) (၃)၊ ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (Kachin Rifel) (၁) (၂) (၃)၊ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (Chin Rifel) (၁) (၂) (Chin Hill Battalion) ဆိုကာ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ထို႔ေနာက္ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္မ်ား ေတာခိုသည္။
ထိုတပ္ ရင္းမ်ားမွာ (1st-Burma Rifle) (2nd-Burma Rifle) (3rd-Burma Rifle) အခ့်ိဳ(UMPGT) တပ္၊ အျခား
တပ္မ်ား အနည္းငယ္ပါ၀င္သည္။
(4th-Burma Rifle)ေန၀င္းကိုင္ေသာတပ္သည္ ေတာခုိျခင္းမရွိ။
၎တို႔ေတာခိုရန္ ပထမ စည္းေ၀းေသာအခါ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမည္ကယ့္
သို႔ စိတ္ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို မသိရပါ။ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ ေတာခိုရန္ျပႆနာကို ဗိုလ္ေန၀င္းအားလုံးသိသည္။
သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကို အသိမေပးပါ။
ေတာခိုသြားသည့္တပ္မ်ားကို တိုက္ရန္အတြက္ နယ္ေျမခြဲၿပီးစစ္ဆင္ေရးလုပ္ေတာ့သည္။

(2nd-Kachin Rifle)ႏွင့္(2nd-Karen Rifle)တပ္မ်ား ျပည္ၿမိ့ဳနယ္ကိုတာ၀န္ေပးသည္။
(2nd-Kachin Rifle)မဂၤလာဒုံမွ သာယာ၀တီသို႔၊(2nd-Karen Rifle)မိတၳီလာမွေရနံေခ်ာင္း၊ ေအာင္လံ ျပည္ၿမိ့ဳ
သို႔ ဦးတည္တိုက္ခိုင္းသည္။
ထိုးစစ္ကို (2nd-Kachin Rifle)ႏွင့္(2nd-Karen Rifle)တပ္မ်ားညွပ္ၿပီးျပည္ၿမိ့ဳကို ကြန္ျမဴနစ္လက္မွ သိမ္းယူရန္
ျဖစ္သည္။

(1st-Kachin Rifle)သည္ ပ်ဥ္းမနား၊တပ္ကုန္း၊ ရမည္းသင္း၊ ကန္သာနယ္ေျမမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္သည္။ (3rd-Karen Rifle)စစ္ကိုင္းနယ္၊(1st-Karen Rifle)သည္ ေတာင္ငူနယ္၊(2nd-Burma Rifle)သည္ ေညာင္ေလး
ပင္ နယ္ေျမ၊ (2nd-Chin Rifle)သည္ ပဲခူးနယ္ေျမ၊ (1st-Chin Rifle) သည္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳလုံၿခံဳေရး ယူထားသည္။

မွတ္ခ်က္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာတပ္မ်ား ၿမ့ိဳလုံၿခံဳေရးျဖစ္သည္။

ေတာခုိ၍ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာတပ္ရင္း (၆)မွ တပ္သားမ်ား ပဲခူးခရိုင္တြင္ လႈပ္ရွားမႈအနည္းငယ္ေပးသည္။

(1st-Kachin Rifle)သည္ ပ်ဥ္းမနားနယ္ေျမကို တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ေမၿမိ့ဳ ပ်ဥ္းမနား သာ၀တၳိ သို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းလာၿပီး သာ၀တၳိတြင္ေရွ႕တန္းရုံးစိုက္လ်က္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ထိုးစစ္ဆင္ေလေတာ့သည္။
၎ထိုးစစ္တြင္(C-coy, D-coy)မ်ားကိုအသုံးခ်သည္။
ထိုတပ္ခြဲႏွစ္ခြဲကို တပ္ခြဲမွဴး ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္း အၿမဲတမ္းတာ၀န္ယူသည္၊ ေနာက္ပိုင္းလုံၿခံဳေရးကို(A-coy)က တာ၀န္ယူသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ သိသိသာသာနည္းသြားသည္၊နယ္ေျမအမ်ားစုကို ထိန္းထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ေတာင္တြင္းႀကီးနယ္ေျမ၌ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနေသး၍ ထိုေနရာသို႔(D-coy)ကိုတာ၀န္ေပးသည္။

ေတာင္ညိဳ၊ ဟင္းကုန္း ကို (c-coy)မွ တာ၀န္ယူတိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ဇႏၷ၀ါရီလကုန္ခါနီး(ရက္အတိအက် မမွတ္မိေတာ့)တပ္ရင္းမွစာတေစာင္(C, D-coy)တပ္ခြဲမွဴးထံေရာက္လာသည္။
၎စာထဲတြင္  ကရင္သူပုန္ထၿပီ ဤစာရရွိပါက ခ်က္ျခင္းတပ္ရင္းသို႔ျပန္လာရန္ ဟု ပါရွိပါသည္၊
ထိုစာေၾကာင့္တပ္ေခါက္လာၿပီး သာ၀တၳိသို႔ျပန္စုရုံးၾကသည္။
တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္သို႔ျပန္ေရာက္ၿပီး ၂ရက္နားၿပီးေသာအခါ တပ္ဗိုလ္မ်ားစည္းေ၀းၾကသည္။

တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ႀကီး ေဇာ္ေဂါင္က ေျပာၾကားသည္မွာ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလခစားသည့္အတြက္ ကရင္ကိုတိုက္ရမည္၊ သို႔ေသာ္ၾကည့္တိုက္ရမည္ ဟုေျပာသည္၊ အျခားဗိုလ္ေတြဘာမွ်မေျပာၾက။
ဗိုလ္ေဇာ္တူး (D-coy)က ေျမြကယ့္သို႔ဥာဏ္ရွိၿပီး ခ်ိဳး(ဂ်ိဳး)ကယ့္သို႔လိမၼာရမည္ ဟုေျပာေသာအခါလူတိုင္း၀ိုင္း
ရယ္(ရီ)ၾကသည္

ညေနပိုင္း(Mess)တြင္တပ္ဗိုလ္မ်ားအနားယူေသာအခန္း၌ ဘီယာ၊ရမ္ ေသာက္ရင္း အခ့်ိဳက ဗမာအစိုးရ မ
ေကာင္းေၾကာင္းေျပာၾကေသာအခါ ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ တပ္ရင္းမွဴးတို႔အျငင္းအခုံျဖစ္ေလသည္၊
ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆုိင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ယခုလက္ရွိကြန္ျမဴနစ္ကို တိုက္၍မၿပီးခင္ ကရင္ကိုျပန္တိုက္ရမည္ျဖစ္
၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တပ္အကူအညီဘယ္က ရမည္နည္း။
အဓိပၸါယ္သည္ အစိုးရမေကာင္းသျဖင့္ လူတိုင္းမေၾကမနပ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ၾကသည္ကို ဆိုလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ တပ္ရင္းမွဴးက ေဟ့ ေနာ္ဆိုင္း ခင္ဗ်ားမလုပ္ခ်င္လ်င္ ထြက္ပါ ဟုဆိုေသာအခါ ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္းက ထြက္ဘို႔ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး ဟုျပန္ေျပာေလသည္၊ ညစာစားၿပီးေနာက္ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီးစကားေျပာၾကသည္၊
ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္းကို ေထာက္ခံေသာသူမ်ားသည္။

ေရတာရွည္၊ ေတာင္ငူဘက္သို႔ခ်ီတက္ရန္ အစီအစဥ္လုပ္ၾကေလသည္။


ဆက္လက္ေရးသားေဖၚျပေပးသြားပါမည္။

(မင္းစိုးစံ)
အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး

ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးျခင္း

အခု သမုိင္းေၾကာင္းကို စာအုပ္ထဲကေန ေရးသားကူးယူၿပီး နည္းနည္းခ်င္း တင္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။
မူရင္းအတိုင္း ၏ သည္ မေရြ႕ေရးသားတင္ျပထားတာပါ။
စာအုပ္ကေလးက ငယ္သေလာက္ စာလုံးေလးေတြက အေတာ္ေလးကို ေသးငယ္လြန္းလွပါတယ္။
(က်ဳပ္ရဲ့ အျမင္အာရုဏ္အေနနဲ႔)။

ဒါေၾကာင့္အေတာ္ႀကီးကို စာလုံး အမွားအယြင္းမရွိရေလေအာင္အာရုဏ္စိုက္ၿပီး ကူးယူရပါတယ္။
(က်ဳပ္ရဲ့ အသက္အရြယ္အရ)။

ဒီေတာ့ကာ သည္းခံၿပီးေတာ့ ေစာင့္ဆိုင္းဖတ္ရႈေစလိုပါတယ္။
တဆင့္ ကူးယူၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းၾကေစလိုပါတယ္။
သို႔ေသာ္ တဆင့္ကူးယူေဖၚျပေပးမယ္ဆိုလ်င္ မူရင္းေရးသားတဲ့ ဖူ႔တာမိက္ဘေလာ့ဂ္ လိပ္စာေလး
ကိုပါ ပူးတြဲေဖၚျပေပးေစလိုပါတယ္။
ေရးသားေဖၚျပလိုတဲ့က်ဳပ္ရဲ့စိတ္ကို အင္အားျဖည့္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။

၀ါသနာတူသူ ဘေလာ့ဂါအားလုံးကို ေလးစားပါတယ္။

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Copy from http://phutarmite.blogspot.com/2012/06/blog-post_21.html

0 comments: